คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

  • บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประเภทบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และดำเนินการมาแล้ว 3 เดือนขึ้นไป
  • สถานที่ประกอบการอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล หรือ จังหวัดใกล้เคียง
  • บริษัทมีผู้ถือหุ้นหลัก (มากกว่าหรือเท่ากับ 20%) อย่างน้อย 1 คน

เอกสารที่ต้องยื่นในการขอสินเชื่อ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองบริษัท หรือ ทะเบียนการค้า
  • รูปถ่ายภาพรวมของธุรกิจ
  • หนังสือรับรองการขอเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล *( ถ้ามี )